Afbeelding van grafieken en tabellen die een landschap vormen. Er staat een mens in het landschap. Illustratie van de kerncijfers van Conclusion maar ook van de andere kijk op de wereld. Business Done Differently.

Kerncijfers

Conclusion heeft een open houding. We willen transparant zijn. Daarom maken we onze gegevens openbaar.

U kunt de jaarverslagen van de afgelopen jaren downloaden als pdf. Daarnaast presenteren we beknopt de financiële kerncijfers.

Jaarverslagen

Via onderstaande links kunt u de jaarverslagen van Conclusion downloaden als pdf-bestand.

Financiële kerncijfers

Onderstaande cijfers zijn gecontroleerd en gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht.

 2015  2014  2013 2012 2011
Netto omzet  199.214  163.534  154.755 150.200 135.040
Bruto omzetresultaat  56.254  47.627  41.670 40.840 36.636
Bedrijfsresultaat  13.132  11.195  7.110 5.601 5.548
EBITA(c)  19.051  15.118  10.327 9.113 8.396
EBITA(c) %  10%  9%  7% 6,1% 6,2%
EBITDA(c)  20.287  16.428  11.561 10.993 10.256
EBITDA(c) %  10%  10%  7% 7,3% 7,6%
Vlottende activa  50.460  38.709  38.536 32.557 29.621
Vlottende passiva  37.461  30.301  30.402 24.106 24.508
Groepsvermogen  36.341  27.419  19.757 19.397 17.630
Balanstotaal  83.573  59.170  57.114 53.574 53.411
Liquide middelen  13.548  7.437  2.158 2.975 3.389
Netto werkkapitaal  12.819  8.408  8.134 8.451 5.113
Current ratio %  134%  128%  127% 135% 121%
Solvabiliteit %  44%  46%  35% 36% 33%
Rentabiliteit %  21%  26%  15% 18% 17%
Debiteuren termijn (in dagen)  45  35  43 63 64
Aantal medewerkers  1.708  1.603  1.435 1.414 1.327
Aantal interimmedewerkers
(gemiddeld)
 300  300  300 300 300

Alle bovenstaande bedragen zijn in duizenden euro's.

Ernst & Young is de accountant van Conclusion.

Gebruikte termen

Bedrijfsresultaat = de netto omzet - kostprijs indirecte personeelskosten, afschrijvingen en overige bedrijfskosten.

Vlottende activa = Kasgeld en andere bezittingen die binnen een jaar in contanten kunnen worden omgezet.

Vlottende passiva = Kortlopende verplichtingen, schulden die binnen een jaar moeten worden afgelost.

Groepsvermogen = Eigen vermogen en aandeel derden

Balanstotaal = Het totaal van de activa - respectievelijk passivazijde

Liquide middelen = Vlottende activa die snel en eenvoudig in contanten kunnen worden omgezet

Netto werkkapitaal = Vlottende activa - vlottende passiva

Current ratio = Vlottende activa / vlottende passiva

Solvabiliteit = Eigen vermogen / totaal vermogen

Aantal medewerkers = Gemiddeld aantal medewerkers dat tijdens het boekjaar werkzaam is geweest voor de vennootschappen, exclusief inhuur en derden.